2:32 pm - Thursday May 24, 0378
Cờ tướng online Cờ tướng online .Org
4.5 72360

Archive: Khai cuộc Subscribe to Khai cuộc

Cuộc 50 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 50 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 50 : Tả điệp pháo phá trung pháo hoành xa cuộc co tuong - choi co tuong - cờ tướng -  chơi cờ tướng
Cuộc 48-49 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 48-49 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 48 : Liệt thủ pháo phá sĩ giác pháo cuộc Cuộc 49 : Thuận pháo hoành xa công trực xa co tuong - choi co tuong - cờ tướng -  chơi cờ tướng  
Cuộc 45-46-47 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 45-46-47 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 45 : Bình phong mã phế mã hãm xa phá trung pháo cuộc Cuộc 46 : Thuận pháo trực xa dụng mã cuộc Cuộc 47 : Liệt thủ pháo cuộc co tuong - choi co tuong - cờ tướng -  chơi cờ tướng   ...
Cuộc 42-43-44 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 42-43-44 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 42 : Thuận pháo hoành xa công tiên bổ sĩ giác pháo cuộc Cuộc 43 : Trung pháo tuần hà xa công uyên ương pháo co tuong - choi co tuong - cờ tướng -  chơi cờ tướng
Cuộc 40-41 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 40-41 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 40 : Bình phong mã thối pháo công pháo đầu Cuộc 41 : Quá cung pháo đối trung pháo hoành xa co tuong - choi co tuong - cờ tướng -  chơi cờ tướng
Cuộc 37-38-39 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 37-38-39 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 37 : Phi tượng xuyên cung mã đối trung pháo (A) Cuộc 38 : Phi tượng xuyên cung mã đối trung pháo (B) Cuộc 39 : Quá cung pháo tuần hà xa pháo trung pháo quá hà xa co tuong - choi co tuong - cờ...
Cuộc 34-35-36 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 34-35-36 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 34 : Tiên nhân chỉ lộ đối mã đầu pháo (A)(+) Cuộc 35 :  Tiên nhân chỉ lộ đối mã đầu pháo (B)(+) Cuộc 36 : Quá cung pháo tuần hà xa đối trung pháo hoành xa co tuong - choi co...
Cuộc 32-33 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 32-33 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 32 : Tiên mã hậu pháo phế mã đoạt thế cuộc Cuộc 33 : Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã hữu hoành xa co tuong - choi co tuong - cờ tướng -  chơi cờ tướng
Cuộc 30-31 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 30-31 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 31 : Trung pháo đối mã thế phản công mã (B) Cuộc 32 : Tiên nhân chỉ lộ đối phế chốt cuộc co tuong - choi co tuong - cờ tướng -  chơi cờ tướng
Cuộc 28-29 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 28-29 : Khai cuộc và cạm bẫy trong khai cuộc

Cuộc 28 : Thuận pháo công xa phóng tiên đoạt thế Cuộc 29 : Trung pháo thế mã đối phản công mã (A) co tuong - choi co tuong - cờ tướng -  chơi cờ tướng