4:07 am - Saturday May 30, 2015
Cờ tướng online Cờ tướng online .Org
4.5 72360

Cao tốt liên pháo

THẾ SỐ 232 tiên thắng

Cao tốt liên pháo

Trắng đi trước : 2P-2C

Đen đi sau : X-3C-2S

 

Cách giải

1) P2.4 X4/2 2) P4-5 X4-5 3) P2/4 C3.1(1) 4) P2-9 C2-1 5) P9-5 C3-4 6) Pt.1(2) X5.1 7) P5.3 S5.4(3) 8) C1-2 C1-2 9) C2.1 C2-3(4) 10)C2-3 C3-4

11)P5.1 Cs-5 12)C3-4 C4-5(5) 13)Tg/1(6) Cs-6 14)C4s.1 C6.1 15)Cs-5 S4.5 16)P5.4 C5-4 17)C5-6 C6.1 18)C6.1 C4.1 19)P5/2 C4-5 20)Tg-6 C6.1 21)C6-5 1-0

 

Chú giải

(1) nếu 3)……C3-4 4)P2-9 X5.2 5)Tg.1 C4-5 6)Tg/1 S5.4 7)P9-5 C7.1 (nếu 7)……S4.5 8)P5.3 S5.6 9)C1-2 C2-3 10)Tg-6 C3-4 11)P5-1 C4-5 12)P1.4 S4/5 13)P1-3 C5.1 14)C2.1 C7.1 15)C2-3 1-0 ) 8)P5.3 C7.1 9)C1-2 C7.1 10)C2.1 C2-3 11)C2-3 C7-6 12)P5.1 C3-4 13)C3.1 C4-5 14)C3.1 C6.1 15)C3.1 C5.1 16)Tg-6 C6.1 17)C3-4 1-0

(2) nếu 6)Tg-4 C4-5 7)P5.4 S5.4 8)C1-2 C1-2 9)C2.1 C7.1 10)C2-3 C7.1 11)C3.1 C7-6 12)P5.1 C6.1 13)C3.1 C6.1 14)Tg/1 C5.1 0-1

(3) nếu 7)……S5.6 8)C1-2 C1-2 9)C2.1 C2-3 10)C2-3 C3-4 11)P5.1 Cs-5 12)C3-4 C4-5 13)Tg/1 Cs-6 14)C4.1 C6.1 15)Cs-5 1-0

(4) nếu 9)……C7.1 10)C2-3 C7.1 11)C3.1 C7.1 12)C3.1 C7-6 13)C3.1 C6-5 14)C3-4 1-0

(5) nếu 12)……C5.1 13)Tg-4 C4.1 14)C4-5 S4.5 15)C4.1 Tg-4 16)P5-6 1-0

(6) nếu 13)Tg-4 Cs-6 14)Cs-5 S4.5 15)P5-9 C6.1 16)Tg/1 C5.1 17)P9/3 S5.6 0-0

 

Filed in: Cờ thế giang hồ

No comments yet.

Leave a Reply